powrót do ProduktySystem obsługi zdarzeń medycznych, o nazwie SWD-ST-PR, jest rozbudowanym, wielomodułowym systemem o funkcjonalności związanej z działaniami ratowniczymi Państwowego Ratownictwa Medycznego. Swoim zakresem obejmuje wszelkie działania jakie podejmuje PRM w zakresie przyjęcia i obsługi zgłoszeń alarmowych.

Zachęcamy do zapoznania się z filmem, który prezentuje zakres działania systemu SWD-ST-PR w ramach Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie.
Zapraszamy na portal informacyjny systemu SWD-ST-PR pod adresem: www.swdstpr.pl
Opis systemu

Podstawowe zadanie systemu to obsługa przyjęcia i dalszego przebiegu zgłoszeń i zdarzeń na numer alarmowy 999. System SWD-ST-PR jest wielomodułowy, co umożliwia łatwe i elastyczne profilowanie go do potrzeb klienta, biorąc pod uwagę zarówno wymagania funkcjonalne, organizacyjne oraz budżetowe. Obsługa systemu możliwa jest zarówno w małych jedno stanowiskowych dyspozytorniach, jak również w dużych scentralizowanych stacjach Pogotowia Ratunkowego.

Podstawowe funkcje

Podstawowa funkcjonalność SWD-ST-PR obejmuje:
 • Dostęp do systemu poprzez logowanie użytkownika - weryfikacja loginu i hasła dostępu, polityka haseł
 • Kartę zlecenia wyjazdu wraz z możliwością identyfikacji numeru osoby zgłaszającej zdarzenie ( w przypadku integracji z centralą telefoniczną ) oraz odsłuchu nagranej rozmowy telefonicznej( w przypadku integracji z rejestratorem rozmów). Dodatkowo system weryfikuje osobę zgłaszającą z wewnętrzną bazą abonentów lub poprzez integrację z systemem PLICBD – lokalizacja osoby dzwoniącej.
 • Dysponowanie do działań zespołów ratownictwa medycznego (S/P)
 • Wydruk karty zlecenia wyjazdu Pogotowia Ratunkowego (zgodny z NFZ)
 • Prowadzenie ewidencji pacjentów
 • Rejestrowanie działań podejmowanych przez zespół ratownictwa medycznego – ewidencja czasów operacyjnych oraz statusów związanych z działaniami ZRM
 • Prowadzenie rejestru zgłoszeń, zdarzeń, księga odmów.
 • Obsługa podziału rejonu na części, rozdzielenie funkcji dyspozytora przyjmującego i obsługującego ZRM
 • Współdziałanie z urządzeniami technicznymi, tj. centrala telefoniczna, rejestrator rozmów, terminale statusów, system powiadamiania ZRM poprzez DWA, SMS
 • Moduł mapowy obejmujący mapę całej Polski,
 • Wizualizację pozycji ZRM, lokalizacja adresu zdarzenia, lokalizacją osób zgłaszających, wskazywanie najbliższego zespołu od miejsca zdarzenia (opcje dodatkowo płatne oraz wymagane spełnienie dodatkowych wymagań techniczno-organizacyjnych)
 • Prowadzenie analiz i statystyk w module Zestawienia –ST – przeglądanie archiwum zdarzeń, moduł wyszukiwania błędów w danych, eksport do RapStat, inne.

Najnowsza wersja SWD-ST-PR oferuje m.in.:
 • Nowy moduł mapowy - zupełnie nowa aplikacja oparta o nowe mechanizmy i nowy silnik dzięki czemu posiada dużo nowych funkcji i jest łatwiejsza w konfiguracji. Możliwość rozbudowy aplikacji o wyświetlanie danych mapowych z dedykowanego dla służb ratowniczych serwera AbakusOSM. (http://mapa.abakus.net.pl). Oferujemy również opcję współpracy z serwerami WMS.
 • Moduł SWD-ST-PR-PLICBD - Lokalizacja osoby dzwoniącej na numery alarmowe zgodnie z platformą UKE PLI-CBD.
 • Moduł SWD-ST-PR-SPA - Serwer punktów adresowych dla potrzeb dysponowania ZRM. Moduł SPA umożliwia pozyskiwanie precyzyjnej informacji o współrzędnych lokalizacji adresu osoby zgłaszającej do WSPR.
 • Wyszukiwanie najbliższych zespołów - Nowy mechanizm pozwalający na odnalezienie ma mapie zespołu który znajduje się aktualnie najbliżej miejsca zdarzenia (odległość może być liczona po prostej lub w przypadku posiadania odpowiedniej warstwy po drogach)
 • Wyświetlanie miejscowości o tych samych nazwach - Mechanizm ostrzegający dyspozytora przyjmującego o istnieniu na obszarze chronionym kilku miejscowości o podanej nazwie co zapobiega wysłaniu zespołu do niewłaściwej miejscowości i daje możliwość już podczas przyjmowania zgłoszenia sprecyzowania jego miejsca.
 • Księga Główna - umożliwiona została edycja pola dalszego postępowania z pacjentem z poziomu księgi, a wydruk księgi został zoptymalizowany do formatu A4 Poziomo.
 • Księga odmów - zupełnie nowa księga w systemie oparta na zupełnie nowym mechanizmie. Każde przyjmowane zgłoszenie można w karcie zgłoszenia oznaczyć jako odmowę z podaniem przyczyny odmowy i dodatkowymi zaleceniami. Odmowy takie nie są przechowywane w księdze głównej (rejestrze wyjazdów) a w księdze odmów i posiadają odrębną numerację, osobno przenoszone są do archiwum i zupełnie oddzielnie zarządzane.
 • Księga zgonów - nowa księga oparta na istniejących danych pochodzących z karty medycznych czynności ratunkowych sekcja IV – Zgon.
 • Dzienniki dostępu do danych osobowych - zupełnie nowe mechanizmy kontroli dostępu do danych osobowych znajdujących się w systemie. Mechanizm zapamiętuje który użytkownik i kiedy, do jakich danych miał dostęp, jakie wykonał na nich czynności (wyświetlił edytował przeglądał, drukował) i w ramach którego modułu systemu.
 • Logowanie aktywności dyspozytora - zupełnie nowy mechanizm monitorujący i zapisujący wszelkie zmiany dokonywane w ramach obsługi zgłoszeń (karta zgłoszenia, czasy, dyspozycje, dane pacjenta) Dzięki temu mechanizmowi mamy możliwość sprawdzenia który użytkownik i kiedy dane utworzył lub usunął, w przypadku modyfikacji mamy również informację które pola były zmieniane i jaka była ich wartość przed i po edycji.
 • Powiadamianie zespołów przez SMS - możliwość rozszerzenia funkcjonalności systemu o alarmowanie zespołów wyjazdowych przez wiadomości SMS przesyłane na telefony przypisane do poszczególnych funkcji w zespole (statyczne) oraz na telefony osób obsadzonych na poszczególnych funkcjach w zespole (dynamiczne)
 • Obsługa zdarzeń masowych - mechanizm zakłada, że każde zdarzenie można przyjąć lub jeśli jest przyjęte oznaczyć jako zdarzenie masowe i jednemu z dyspozytorów przydzielić obsługę tylko tego zdarzenia masowego. W takim przypadku dyspozytor ten będzie widział tylko zgłoszenia w ramach jednego zdarzenia masowego i te zgłoszenia będzie obsługiwał.

Galeria